Câu chuyện học viên: Có nên chuyển ngành làm Content?