KHÓA HỌC MARKETING CHO NGƯỜI TRÁI NGÀNH – BƯỚC ĐỆM VỮNG CHẮC CHO SỰ NGHIỆP MỚI