Xây dựng Content Direction và những yếu tố cần lưu ý