Tối ưu chiến dịch Digital Performance Marketing theo tư duy hai mái chèo

Phương án giải quyết là lên kế hoạch và hoàn thiện mọi thứ trước. Nên hoàn tất mọi thứ trước ít nhất 03 ngày đối với campaign ngắn hạn và 07 – 10 ngày với campaign dài hạn, quy mô lớn.