Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn tuyển dụng Chuyên viên Sale & Marketing