Quiz Result – Bài Thi Trắc Nghiệm 2

Học Viên: duchau051113

Điểm: 8.3333333333333

Bài Làm Chi Tiết

 • Câu Hỏi 1

  Câu Trả Lời: A. Đúng

  Kết Quả Đúng: A. Đúng

 • Câu Hỏi 2

  Câu Trả Lời: A. Sai

  Kết Quả Đúng: B. Đúng

 • Câu Hỏi 3

  Câu Trả Lời: D. Đúng

  Kết Quả Đúng: D. Đúng

 • Câu Hỏi 4

  Câu Trả Lời: A. Đúng

  Kết Quả Đúng: A. Đúng

 • Câu Hỏi 5

  Câu Trả Lời: A. Đúng

  Kết Quả Đúng: A. Đúng

 • Câu Hỏi 5

  Câu Trả Lời: C. Đúng

  Kết Quả Đúng: C. Đúng