Quiz Result – Bài Thi Trắc Nghiệm 1

Học Viên: bichthuy181198

Điểm: 5.0

Bài Làm Chi Tiết

 • Câu Hỏi 1

  Câu Trả Lời: A. Đúng

  Kết Quả Đúng: A. Đúng

 • Câu Hỏi 2

  Câu Trả Lời: A. Sai

  Kết Quả Đúng: B. Đúng

 • Câu Hỏi 3

  Câu Trả Lời: A. Sai

  Kết Quả Đúng: D. Đúng

 • Câu Hỏi 4

  Câu Trả Lời: A. Đúng

  Kết Quả Đúng: A. Đúng